Ochrana osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů

 

Vážení uživatelé,

 

tyto zásady ochrany osobních dajů se vztahují na vás, na uživatele inzertních služeb provozovaných na těchto online webových stránkách a v mobilních aplikaci. Plníme funkci zprostředkovatele mezi stranami nabídky a poptávky. Prostřednictvím vytvořeného technologického zázemí a komunikačních prostředků vám zprostředkováváme možnost shlédnout, vybrat a zakoupit vozidla a motoristické zboží, které je prostřednictvím inzerce autobazarů a autosalonů nabízeno na stránkách portálu Autanet.cz.  

 

Při poskytování našich služeb a produktů i  při jejich inovacích, vždy bereme na zřetel Vaše soukromí. Uvědomujeme si náš závazek vůči našim uživatelům. Plně si uvědomujeme naše závazky a vůči Vám, které pramení z požadavků právních předpisů regulujících Vaše soukromí a ochranu Vašich osobních dajů. K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme s respektem a zodpovědně.

 

Provozovatelem webových stránek www.autanet.cz je fyzická osoba Jiří Řikovský, IČ: 48438006, se sídlem Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz. Provozovatel webových stránek prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě.

 

Provozovatel webových stránek je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679) a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem Vašich osobních údajů, tj. zejména shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese jiri.rikovsky@autanet.cz. Rádi vám na vaše otázky odpovíme.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 

Informace, které o vás shromažďujeme a způsob jejich využití záleží na tom, jakou konkrétní službu používáte a jakým způsobem máte nastavenou ochranu soukromí. V zásadě můžeme údaje rozdělit na dva typy. 

1. Údaje, které od Vás získáme v souvislosti s vyplněním formuláře poptávky inzerátu (jméno, e-mail, telefonní číslo).

2. Informace získané v souvislosti s používáním stránek (online identifikátory).

Osobní údaje, jako je jméno, e-mail a telefonní číslo potřebujeme k tomu, abychom je mohli odeslat současně s Vaší vyplněnou poptávkou inzerátu vlastníku předmětu inzerce a zprostředkovat tak obchod mezi Vámi a prodejcem. 

 

Online identifikátory (IP, cookies)

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. 

 

Cookies používáme k následujícím účelům:
• k provozu webových stránek
• k měření návštěvnosti webových stránek (vytváření statistik návštěvnosti, chování návštěvníků, apod.)

 

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 

 

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů. Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

 

Jak zablokovat ukládání cookies?

 

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/security
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

 

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Doba zpracování osobních údajů je po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsou správci povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou subjekt údajů ke zpracování udělil souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.