Menu

Smluvní podmínky inzerce

1. Obecná ustanovení
1.1. Společnost ORBANEX s.r.o., se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, IČ: 03214052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 228777, (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetového serveru Autanet.cz na adrese www.autanet.cz. 
1.2. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům o inzerci přístup k servisním stránkám sloužícím k zadávání dat a inzerátů na výše uvedeném serveru (administrační systém). 
1.3. Objednavatelem placené inzerce (dále jen "objednavatel") je fyzická či právnická osoba, objednávající inzerci na stránkách serveru Autanet.cz.
1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud odporuje provozovateli nebo je v rozporu s těmito podmínkami. 

2. Platnost inzerce
2.1. Provozovatel sjedná s objednavatelem objednávku inzerce e-mailem nebo telefonicky.
2.2. Doba, na kterou je možné inzerci objednat je 1 rok. Po uplynutí objednané doby lze inzerci prodloužit novou objednávkou.
2.3. Provozovatel zveřejní inzerci objednavatele do 3 dnů od sjednání objednávky. 

3. Finanční podmínky
3.1. Inzerce je zpoplatněna dle platného ceníku. Na základě objednávky a zveřejnění inzerce, vystaví provozovatel objednavateli zálohovou fakturu na objednanou inzerci a zašle ji objednavateli e-mailem.
3.2. Objednavatel se zavazuje uhradit provozovateli zálohovou fakturu do data splatnosti uvedeného na faktuře.
3.3. Provozovatel se zavazuje vystavit nejpozději do 15 dnů fakturu - daňový doklad na uhrazenou inzerci a zaslat ji e-mailem objednavateli.
3.4. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, má právo provozovatel inzerci pozastavit. V případě uhrazení faktury do 15 dnů po splatnosti, bude inzerce obnovena, avšak nebude prodloužena o dobu, po kterou byla pozastavena. V případě prodlení úhrady delší než 15 dnů po splatnosti zálohové faktury bude inzerce objednavatele definitivně zrušena.

4. Rozsah a obsah inzerce
4.1. Provozovatel vytvoří objednavateli přístup do administračního systému, který umožňuje vkládat jednotlivé inzeráty a upravovat firemní profil jehož součástí jsou: kontaktní údaje, logo, hlavní fotografie provozovny, fotogalerie, mapa provozovny nebo popis činnosti objednavatele. Objednavatel obdrží ke svému účtu také uživatelské jméno a heslo. 
4.2. Objednavatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci.
4.3. Objednavatel ručí za obsah a pravdivost zveřejněné inzerce a za jejich aktualizaci, pokud dojde ke změně údajů.
4.4. Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
4.5. Objednavatel se dále zavazuje, že nebude provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejněné inzerce objednavatelem.
4.6. Veškerá data zadává objednavatel na stránky provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami nebo na základě zprostředkovaného exportu dat ze serveru TipCars, TEAS nebo prostřednictvím webového administračního rozhraní provozovatele, případně jiným dohodnutým způsobem.
4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit do inzerátu (karty vozidla) reklamu třetích stran.
4.8. Objednavatel je povinen uhradit provozovateli za zveřejnění inzerce odměnu dle čl. 3.

5. Reklamace
5.1. Pokud objednavatel zjistí nějaké pochybení při inzerci ze strany provozovatele je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Náhradu je povinen uplatnit do 14 dnů od zjištění pochybení.
5.2. Pochybením provozovatele se rozumí přerušení provozu jeho serveru po dobu delší než 6 hodin v průběhu jednoho kalendářního dne. Za pochybení provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti serveru provozovatele.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní vztah založený mezi provozovatelem a objednavatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
6.2. Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky změnit. O případných změnách bude informovat objednavatele. Pokud objednavatel nebude souhlasit se změnami podmínek, může ukončit inzerci zasláním výpovědi v emailu. V tomto případě bude objednavateli vrácena poměrná část uhrazené inzerce.
6.3. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.